ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 09/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 43181
Page Views 79911
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
           เมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2564  ดาบตำรวจสมคิด  นันทสมบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลำพาน  ปรจำปีงบประมาณ  2565  เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน   ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต / แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  การประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assesment :ITA)  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำพาน  นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  2. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  7. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  8. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  9. นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)
          โดย ดาบตำรวจสมคิด  นันทสมบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน  ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ / ปรับปรุง/ พัฒนา /ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลลำพาน ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาผลการประเมิน ITA  มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น  มีคุณธรรมและความโปร่งใส
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 62 ครั้ง