ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29694
Page Views 52063
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
          เทศบาลตำบลลำพาน   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖          และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้          ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีเป็น            ผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ        อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนด
ให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.29 KB